Ban hành quy định mới về Hệ thống bảo hiểm sức khỏe Hàn Quốc

Ban hành sự thay đổi trong Hệ thống bảo hiểm sức khỏe Quốc gia cho người ngoại quốc

Thời than thực thi: Bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 năm 2019

Thông tin chi tiết chính.

+) Nếu bạn đang cư trú tại Hàn Quốc trên 6 tháng, bạn sẽ bắt buộc phải đăng ký Bảo hiểm sức khỏe Quốc gia của Hàn Quốc.
+) Nếu bạn đang là visa Du học sinh hoặc visa Kết hôn. Thời gian được tính từ ngày đăng ký thẻ ngoại quốc.

+) Bạn sẽ đăng ký địa chỉ cư trú riêng rẽ, do đó việc đóng góp bảo hiểm sẽ áp đặt riêng rẽ. Tuy nhiên nếu bạn muốn trả tiền bảo hiểm gộp (Kiểu như bạn có bảo hiểm kookmin thì vk/ck và con cái bạn cũng được bảo hiểm kookmin), tuy nhiên bạn phải chứng minh được mối quan hệ gia đình bằng cách đến trụ sở của Dịch vụ sức khỏe quốc gia và gửi yêu cầu tới họ.

(Việc chứng minh mối quan hệ gia đình phải được chứng nhận bởi Bộ ngoại giao của nước đó, ví dụ bạn muốn chứng minh mối quan hệ bạn và vk bạn, bạn phải công chứng tại Bộ ngoại giao Việt Nam ở Việt Nam)
+) Đóng góp bảo hiểm được tính theo thu nhập và tài sản. Nếu đóng góp được tính toán dưới mức đóng góp bảo hiểm trung bình của tất cả những người đăng ký trong tháng 11 của năm trước, thì đóng góp trung bình được áp dụng.

+) Đóng góp trung bình theo tháng của năm 2019 là 113.050 won hoặc nhiều hơn.

+) Trả tiền bảo hiểm vào ngày 25 hàng tháng.

+) Trong trường hợp bạn đóng bảo hiểm muộn bạn sẽ xảy ra một số những điều không thuận lợi như sau:

  1. Bị giới hạn lợi ích khi sử dụng các dịch vụ của các phòng khám và bệnh viện.
  2. Bị giới hạn việc gia hạn cư trú khi bạn xin gia hạn visa
  3. Nếu bạn không đóng thì thậm chí tài sản, thu nhập và tiền tiết kiệm của bạn sẽ được thu giữ và thu thập bằng “biện pháp mạnh”

+) Khi bạn đóng bảo hiểm sức khỏe quyền lợi của bạn bình đẳng như những công dân Hàn Quốc

Nguyên văn bằng tiếng Hàn và Tiếng Anh.

외국인 건강보험 제도변경 안내

외국인 및 재외국민이 대한민국에서 6개월이상 체류하게 되면 2019년 7월 16일부터 건강보험에 당연가입됩니다

□ 시행일 : 2019.7.16.

□ 주요내용

○ 6개월 이상 체류하는 경우 건강보험 당연가입

 유학 또는 결혼이민의 경우는 입국하여 외국인 등록한 날 가입

 가입제외 신청대상 : 외국의 법령‧보험 및 사용자의 계약에 따라 법 제41조에 따른 요양급여에 상당하는 의료보장을 받을 수 있는 경우

○ 자격은 등록된 체류지(거소지)에 따라 개인별로 관리(취득)되며, 건강보험료도 개인별로 부과

 다만, 같은 체류지(거소지)에 배우자 및 만19세미만 자녀와 함께 거주하여 가족단위로 보험료 납부를 원하는 경우에는 가족관계를 확인할 수 있는 서류를 지참하여 방문 신청 필요

 보험료는 소득‧재산에 따라 산정하며, 산정된 보험료가 전년도 11월 전체가입자 평균보험료 미만인 경우 평균보험료를 부과

* 2019년 보험료(월) : 113,050원 이상

 가족관계 확인용 서류

– 해당국 외교부(또는 아포스티유) 확인을 받은 가족관계나 혼인사실이 나타나는 서류 … 한글번역 포함

❍ 매월 25일까지 다음 달 보험료 납부

❍ 보험료 미납하면 불이익 발생

 병‧의원 이용 시 건강보험 혜택 제한

 비자연장 등 각종 체류허가 제한(법무부 출입국‧외국인관서)

 기한을 정하여 독촉을 하고, 그래도 납부하지 않으면 소득, 재산, 예금 등 압류하여 강제 징수

❍ 건강보험 혜택은 대한민국 국민과 동일

 입원, 외래진료, 중증질환, 건강검진 등

Information on Changes to the National Health Insurance System for Foreigners

If any foreigner or overseas Korean has stayed in the Republic of Korea for more than six months, he or she will be mandatorily subscribed to the National Health Insurance from July 16, 2019.

□ Enforcement date: July 16, 2019

□ Main details

○ If you have been residing in Korea for more than six months, you will be mandatorily subscribed to the National Health Insurance of Korea.

 If holders of Study or Marriage (F-6) Visa, from the very date of entry into the country (alien registration date)

//=====================================================
 Those exempted from the subscription: If an individual can get a medical guarantee commensurate to the medical care expenses in accordance with Article 41 of the law in line with foreign laws, insurance, and user contracts
//=====================================================

○ You will be enrolled individually according to the residential address in Korea, and thus the insurance contribution will be imposed individually.

 However, if you wish to pay the insurance contribution in combined subscription of several people as one household, because your children younger than 19 years or spouse is residing in the same place as you, the subscriber, you have to bring documents confirming your family relations, visit the National Health Insurance Service office, and make a request.

 The insurance contribution is calculated according to income and property. If the calculated contribution is below the average insurance contribution of all subscribers in November of the previous year, the average contribution is imposed.

* Monthly contribution in 2019 : KRW 113,050 or more

//=====================================================
 Documents to submit to confirm family relations

– Documents showing family relations or marriage certified by the Ministry of Foreign Affairs of the relevant country (or Apostille) including the Korean translation version
//=====================================================

❍ The insurance contribution for the following month is to be paid by the 25th of each month.

❍ In case of delaying payment of the insurance contribution, you will incur the following disadvantages:

 Limited health insurance benefits when using hospitals or clinics

 Limited residence permit when requesting for a visa extension and all other kinds of residence permits (Korea Immigration Service of the Korean Ministry of Justice or any public immigration office of the Republic of Korea)

 If you do not pay even when pressed after a set period, your income, property, and savings will be seized and collected by force.

❍ Health insurance benefits are the same as those of the citizens of Korea.

 Hospitalization, outpatient medical treatment, care for severe conditions, health check-up, etc.

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

FANPAGE HỘI NGƯỜI VIỆT

0FansLike

Latest Articles